Logo Almere Dental

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tandartspraktijk

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, diensten en overeenkomsten tussen de tandartspraktijk en de patiënt.

Afspraken en Annuleringen
2.1 De patiënt dient afspraken tijdig te annuleren, uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak, met uitsluiting van het weekend (zaterdag en zondag).
2.2 Bij het niet tijdig annuleren of bij het niet nakomen van een afspraak houdt de tandartspraktijk zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.
2.3 Kosten die in rekening gebracht worden bij het niet tijdig afmelden bedragen 45 euro bij het missen van een reguliere afspraak en 75 euro voor een narcose intake. 
2.4 Voor het niet tijdig afmelden van een narcose behandeling verwijzen wij naar de getekende behandelovereenkomst.

Betalingen
3.1 Het eerste bezoek wordt direct afgerekend (deze kan worden gedeclareerd bij de verzekeraar), daarna loopt alles direct via de verzekering;
3.2 De tandartspraktijk draagt vorderingen over aan Infomedics voor incasso; betaling dient rechtstreeks aan Infomedics te geschieden.
3.3 Niet nakomen van betalingsverplichtingen resulteert in onmiddellijk verzuim. Waarbij de praktijk zich het recht voorbehoudt verdere behandeling op te schorten.

Tarieven en Vergoedingen
4.1 De tarieven voor behandelingen worden vastgesteld volgens de geldende tarievenlijst, conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
4.2 De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van vergoedingen bij zijn zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
5.1 De tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de tandarts is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2 De tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet goed opvolgen van adviezen na een behandeling.
5.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. 

Klachtenregeling
6.1 Klachten over de behandeling dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, schriftelijk gemeld te worden aan de tandartspraktijk, met uitsluiting van het weekend (zaterdag en zondag).
6.2 De tandartspraktijk zal klachten zo snel mogelijk en naar beste vermogen afhandelen. Het indienen van een klacht schort de betalingstermijn niet op.

Privacy en Gegevensbescherming
7.1 De tandartspraktijk gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de patiënt en houdt zich aan de geldende privacywetgeving.
7.2 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
8.1 De tandartspraktijk behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment van publicatie.
8.2 Patiënten worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Door het maken van een afspraak bij de tandartspraktijk gaat de patiënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wij verwelkomen je graag in onze huiselijke praktijk in Almere

nl_NL